Algemene Voorwaarden Kunstzin

1. Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

2. Zodra de inschrijving is verwerkt, is een overeenkomst met Kunstzin tot stand gekomen.

 

3. Tijdens alle activiteiten van Kunstzin is de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade      aan goederen, eigendommen van derden, alsook aan personen, zelfs indien er van opzet geen sprake is.

 

4. Kunstzin is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van  eigendommen, goederen en           geld of schade aan personen, door welke oorzaak dan ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande             activiteiten.

 

5. Kunstzin behoudt zich het recht voor een activiteit niet te laten doorgaan, indien er onvoldoende deelnemers           zijn. Uiteraard worden in dit geval reeds gedane betalingen onmiddellijk gerestitueerd.

 

6. Kunstzin behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de programmering, zoals datum, locatie en         docent.

 

7Kunstzin kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die is                     ontstaan ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatie op deze website.

 

Inschrijven

 

8.  Inschrijven is mogelijk via onze internetsite (www.kunstzin.info), per e-mail (kunstzin@gmail.com) of                        telefonisch (077-7506828).

 

9.  Inschrijving geschiedt voor een volledige cursus, excursie, lezing of reis en is bindend.

 

10. Bij inschrijving voor een cursus, excursie, lezing of reis verplicht u zich tot betaling van het verschuldigde                 bedrag.

 

Verzuim, tussentijds beëindigen en annuleren

 

11. Het niet deelnemen aan een meerdaagse reis/excursie geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het inschrijfgeld. We adviseren u dringend om voor een meerdaagse reis een annuleringsverzekering af te sluiten.

  

12. Annulering van een cursus/eendaagse excursie dient schriftelijk te gebeuren. Bij annulering vanaf drie weken voor aanvang wordt u 40% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 10 dagen voor aanvang bent u het gehele bedrag verschuldigd. In gevallen waar dat mogelijk is kunt u de gemiste les in een andere cursusplaats volgen.

 

13. Kunstzin behoudt zich het recht voor om een aangeboden accommodatie zonder opgave van reden niet meer aan te bieden. Wel zal de nieuwe accommodatie minimaal gelijkwaardig dienen te zijn aan de eerder aangeboden accommodatie.

 

Betalen

 

14. Betaling is mogelijk door overschrijving op rekeningnummer NL89 KNAB 0255 4442 14 t.n.v. Kunstzin,Steyl, of       contant. In alle gevallen dient u het verschuldigde bedrag voor  aanvang van de activiteit  te hebben voldaan.

 

15. Blijft men in gebreke m.b.t. de gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde  bedrag, dan worden de           aanmaningskosten, alsmede de kosten voor incasso en mogelijk  beslag, op de deelnemer verhaald.

 

Steyl, juli 2023